Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2019-11-28 - 2020-03-16

Nabór wniosków w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 26 listopada 2019 r. ogłosił nabory wniosków w ramach Programu „Kultura”  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z terminem składania wniosków do 16 marca 2020 r.

 

DZIAŁANIE 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Głównym celem Działania 1 jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.


Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

Poddziałanie 1.1

musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,

Działania infrastrukturalne to prace konserwatorskie, restauratorskie  oraz roboty budowlane  (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż  i remont ) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Działania miękkie to oferta kulturalna i edukacyjna, szkolenia, zarządzanie projektem, promocja projektu.

może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie tj. konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów, digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Poddziałanie 1.2

musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,

Działania infrastrukturalne (limit wydatków od 75% do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych) to roboty budowlane  (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Działania miękkie to oferta kulturalna i edukacyjna, szkolenia, zarządzanie projektem, promocja projektu.

może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie tj. zakup sprzętu  do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:

dla Poddziałania 1.1.: 44 600 588 euro,

dla Poddziałania 1.2.: 12 070 000 euro.

Finansowanie projektów:

poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,

wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,

minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro,

maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro.

Data kwalifikowalności wydatków: od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 30 kwietnia 2024 r.

Uprawnieni Wnioskodawcy:

publiczne instytucje kultury,
archiwa państwowe,
publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
kościoły i związki wyznaniowe,
podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Na dzień składania wniosków (najpóźniej w dniu uzupełnień formalnych) Wnioskodawca powinien dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Wniosek można złożyć indywidualnie albo w partnerstwie. Partnerstwo może być zawarte z partnerami polskimi, lub partnerami spoza Polski.
W ramach realizacji Programu Kultura przewidywany jest tylko jeden nabór wniosków.

DZIAŁANIE 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

Głównym celem Działania 2. jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach naboru obejmują m.in.

organizację wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym festiwali filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
wspieranie współpracy oraz wymiany artystów m.in. w takich dziedzinach jak: sztuki wizualne, sztuki sceniczne, fotografia, film i inne;
wspieranie współpracy projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
współpracę instytucjonalną instytucji kultury i archiwów;
współpracę ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jej publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem narodowym;  wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;

Projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Kwota środków Programu przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 3 705 882 EUR, tj. 15 996 810 PLN . Planowane są trzy tury naborów.

Finansowanie projektów:

poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro.
maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro.

Uprawnieni Wnioskodawcy:
publiczne instytucje kultury;
archiwa państwowe;
szkoły i uczelnie artystyczne;
kościoły i związki wyznaniowe;
organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [2];
jednostki samorządu terytorialnego;
przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie najpóźniej do 6 grudnia 2019 r. do Wydziału Pozyskiwania Funduszy propozycji przedsięwzięć mogących być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach omówionego naboru.

Szczegółowe informacje o Programie i naborach znajdują się na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Udział: Bezpłatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa