Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kultura w Rzeszowie

2024.03.15

Są pieniądze na projekty kulturalne! Ruszył nowy konkurs!

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

 

Najważniejsze informacje:

 

 • W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na integracji europejskiej oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki.

Celem tego zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Rzeszowa i zwiększenie europejskich procesów integracyjnych poprzez nawiązywanie i utrwalanie partnerstwa europejskiego przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Rzeszowa. Wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Rzeszowa w zakresie kontaktów międzynarodowych. Wsparcie realizacji istotnych dla rozwoju Rzeszowa i jego mieszkańców różnorodnych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki służących rozwojowi współpracy międzynarodowej oraz realizowaniu partnerstwa europejskiego w oparciu o wymogi „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa na lata 2023 – 2030”. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Rzeszowa we współpracę międzynarodową. Wzmocnienie poczucia wspólnoty europejskiej.

 

 • oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do godz. 15.30 dnia 5 kwietnia 2024 r. (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),
 • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
 • kwota przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł,
 • minimalna kwota dotacji dla jednej oferty: 15 000,00 zł,
 • maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 100 000,00 zł,
 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,
 • adresatami zadania są mieszkańcy Miasta Rzeszowa,
 • w przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Miasto Rzeszów,
 • wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10% wartości zadania,
 • okres realizacji: 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/2266-wydzial-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/47175-otwarte-konkursy-ofert/95681-prezydent-miasta-rzeszowa-oglasza-iii-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-narodowego-w-2024-roku-integracja-europejska.html 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa